Jakie są prawa pracownika który uległ wypadkowi w pracy?

Jakie są prawa pracownika który uległ wypadkowi w pracy?

Definicję wypadku przy pracy zdecydowanie reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Według tej regulacji za wypadek przy pracy zakłada się nieprzewidziane wydarzenie sprawione przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przypadek ten musi nastąpić podczas albo w związku z prowadzeniem przez pracownika rutynowych czynności bądź zleceń przełożonych, podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, chociażby w sytuacji jeśli pracownik wykonuje je bez zlecenia.

Tylko przypadek podlegający takiej definicji przyznaje uprawnienie do świadczeń finansowych, czyli zadośćuczynienia pracownikowi lub jego rodzinie. Adwokat prowadzący sprawę wnieść może o kilka ewentualnych rodzajów świadczeń, w współzależności od stanu poszkodowanego. Mogą to być kolejno: zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe wynagrodzenie, renta szkoleniowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii oraz szczepień profilaktycznych lub wyposażenia w przedmioty ortopedyczne.