Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Gdy budowa domu zostanie ukończona musimy dostarczyć właściwe zawiadomienie do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Tak samo powinniśmy uczynić z wnioskiem o użytkowanie nieruchomości. Czym różnią się te dwie sytuacje? Wniosek o użytkowanie nieruchomości składamy wówczas gdy chcemy w nim zamieszkać, choć nie wszystkie roboty budowlane zostały przeprowadzone. Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest niezbędne jeżeli zamierzamy zacząć użytkowanie budynku.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy do inspektoratu musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego obiektu z projektem, o doprowadzeniu do normalnego stanu placu budowy oraz dróg oraz ulic jeżeli z nich korzystano, dokument z inwentaryzacji powykonawczej dokonanej przez geodetę, protokół z badań oraz sprawdzenia instalacji, oryginał dziennika budowy, a także kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Do wniosku o zgodę na użytkowanie nieruchomości należy jednocześnie dołączyć oświadczenie przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną, w której zawarty będzie brak sprzeciwu na dane użytkowanie. Warto zaznaczyć, że organy te mają 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Uznaje się, że brak opinii w tym okresie zakłada się za brak sprzeciwu.